05 mai 2014 | By: - roryta -

Sf. Nectarie de la Eghina (Grecia) - făcătorul de minuni

         Sfântul Nectarie


Icosul 1
Om purtător al bucuriilor celor cereşti, te-ai arătat în lume Nectarie, arhiereule al lui Hristos, în viaţa neprihănită petrecând, drept cuvios şi de Dumnezeu inspirat, în toate dăruit; pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea:
Bucură-te, cel prin care se înalţă cei credincioşi;
Bucură-te, cel prin care sunt risipiţi cei duşmănoşi;
Bucură-te, vas aurit al înţelepciunii;
Bucură-te, cel prin care se invinge răutatea lumii;
Bucură-te, locaş al sfinţeniei şi al lucrării cereşti;
Bucură-te, carte dumnezeiască a noii cetăţi îngereşti;
Bucură-te, cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat;
Bucură-te, cel care de cele materiale te-ai lepădat;
Bucură-te, a credinţei răsplată strălucitoare;
Bucură-te, mijlocitor al harului cucernic şi tare;
Bucură-te, cel prin care Biserica se slăveşte;
Bucură-te, cel prin care insula Eghina se veseleşte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 2-lea

Înţelepciune având, încă din tinereţe, de raza cea dumnezeiască ţi-ai luminat sufletul şi strălucirii poruncilor celor sfinte ai urmat, Cuvioase. De aceea, în virtuţi înaintând, de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 2-lea
Mergând în oraşul Sfântului Constantin, ai avut frică de Dumnezeu ca îndrumător şi cercetarea celor sfinte ca apărător. De aceea, hrănindu-te din înţelepciunea cea dumnezeiască, pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă, îi auzi strigând unele ca acestea:
Bucură-te, viţă a veşniciei;
Bucură-te, nectar al ambroziei;
Bucură-te, că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat;
Bucură-te, că părinţilor celor din vechime ai urmat;
Bucură-te, piatra cea nouă a zidirii cugetătoare;
Bucură-te, cununa nou împletită, a Bisericii dreptmăritoare;
Bucură-te, cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit;
Bucură-te, cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit;
Bucură-te, steaua cea nouă a credinţei poporului;
Bucură-te, cel ce străluceşti în slava Creatorului;
Bucură-te, bunule chivernisitor al poruncilor cereşti;
Bucură-te, chip al slăvitelor virtuţi îngereşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 3-lea

Slăvita înţelepciune ai căutat-o şi ţi-ai dorit-o din tinereţile tale şi pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinţi ca să te împodobească cu înalta ei frumuseţe. Pentru aceea, Nectarie, cu credinţă şi plecăciune strig către Domnul: AIiluia!

Icosul al 3-lea
S-a bucurat sufletul tău, ca oarecând al marilor Părinţi, Vasile şi Grigorie, mergând la Atena să dobândeşti învăţătura cea folositoare. Pentru aceea, cu bucurie îţi strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, fiu al luminii celei cereşti;
Bucură-te, vlăstar al evlaviei celei îngereşti;
Bucură-te, cel ce ai fugit de amăgirile cele lumeşti;
Bucură-te, că cele spre îndumnezeire n-ai încetat să doreşti;
Bucură-te, minte purtătoare de Dumnezeu, plină de înţelesuri divine;
Bucură-te, cărbune al dumnezeiescului Duh, focul aprins al cugetării  creştine;
Bucură-te, cel ce viaţă fără de pată ai trăit;
Bucură-te, cel ce înşelăciunea lui Veliar ai zdrobit;
Bucură-te, cel ce ai deschis uşa sufletului, iubirii lui Hristos;
Bucură-te, cel în care a înflorit săvârşirea binelui luminos;
Bucură-te, sprijinul cel tare al celor credincioşi;
Bucură-te, săgeata de mult plâns a celor duşmănoşi;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 4-lea
Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuvioşilor Părinţi, fără încetare ţi-ai dorit viaţa cea îngerească. De aceea, în Hios, cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal şi pe vrăjmaşul l-ai Iăsat păgubit, cântând Domnului  neîncetat: AIiluia!

IcosuI al 4-lea
Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălţime rugăciunea ta, strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. De aceea, degrabă a Iiniştit apele mării şi furtuna a potolit. Văzând acestea, cei ce au fost salvaţi prin rugăciunile tale, cu mulţumire şi credinţă îţi cântă unele ca acestea:
Bucură-te, cel ce de Ia Dumnezeu ne-a  fost trimis vindecător;
Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;
Bucură-te, astrul cel nou al Bisericii, prealuminat;
Bucură-te, că în rândul Tuturor Sfinţilor ai intrat;
Bucură-te, vas nepreţuit al darurilor cereşti;
Bucură-te, grădină înflorită a fericitelor virtuţi îngereşti;
Bucură-te, cel ce furtuna mării o Iinişteşti;
Bucură-te, că strigătul huIitorilor îl potoleşti;
Bucură-te, noule ales al lui Hristos;
Bucură-te, al virtuţilor grădinar cuvios;
Bucură-te, iubitorule de viaţă duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 5-lea

Sfânt Ierarh te-ai arătat în aceste vremuri de pe urmă, vrednic de cinstire, ca oarecând Sfinţii cei de demult. Căci în acelaşi chip ca şi ei, viaţa ţi-ai  petrecut şi slăvite minuni ai săvârşit, izbăvindu-i din toate necazurile pe cei care strigă: AIiluia!

Icosul al 5-lea
Arhiereu înţelept, ales de Dumnezeu, te-ai arătat cu adevărat în ţara Egiptului, păstor luminat al Pentapolisului, alergând ca oarecând marele Pavel, spre viaţă în Hristos. De aceea şi cei credincioşi, cunoscând virtuţile tale, cu glas de bucurie strigă unele ca acestea:
Bucură-te, a cetăţii mărire;
Bucură-te, a evlaviei fire;
Bucură-te, cel asemenea Cuvioşilor pustiei;
Bucură-te, podoba cea nouă a preoţiei;
Bucură-te, vas al blândeţii şi tezaurul iubirii;
Bucură-te, dătătorul păcii şi izvorâtorul milei;
Bucură-te, că Bisericii te-ai arătat strălucitor;
Bucură-te, că celor cuvioşi te arăţi îndrumător;
Bucură-te, chip al trăirii celei neprihănite;
Bucură-te, candelă a îndumnezeirii primite;
Bucură-te, că Arhiereu desăvârşit celor înalte slujeşti;
Bucură-te, cuvântător neîntrecut al celor dumnezeieşti;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 6-lea

Văzut-au creştinii din toată Biserica Egiptului, că eşti un adevărat păstor al Evangheliei. Pentru aceea, mulţimea credincioşilor ce ascultau cuvântul învăţăturii tale, gândeau că au dobândit un nou Sfânt părinte, ce cu putere învaţă şi împreună cu tine nu încetau să strige Domnului: Aliluia!

Icosul al 6-lea
Strălucit-ai şi în pământul elen, asemenea unui nou Apostol, Iuminând inimile credincioşilor cu focul sfintelor învăţături şi cu razele vieţii tale, Cuvioase. Pentru aceasta, luminaţi fiind şi noi de strălucirea ta, îţi strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, luminător al Bisericii Domnului ;
Bucură-te, trâmbiţa cea tare a adevărului;
Bucură-te, cel ce ai avut râvna Apostolilor;
Bucură-te, izvorul harului şi al vindecărilor;
Bucură-te, retor îndumnezeit al cuvintelor vieţii;
Bucură-te, că pline de har sunt omiliile tale, înţelept al cetăţii;
Bucură-te, cel ce cureţi sufletele, de robia patimilor;
Bucură-te, că potoleşti pornirile inimilor;
Bucură-te, mare învăţător al credincioşilor;
Bucură-te, ascet tare, lui Hristos următor;
Bucură-te, că multe ispite ai îndurat;
Bucură-te, că sufletele, spre Hristos le-a îndreptat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 7 -lea

Mare între Ierarhi şi înţelept între învăţători, dar şi smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi, Cuvioase. De aceea, părinte duhovnicesc, al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoţească, ai fost chemat. Cu ei împreună, te slăvim şi strigăm: AIiluia!

Icosul al 7-lea
Nectar al dreptăţii şi fruct de viaţă sfântă, căii dumnezeieşti ai urmat şi norului duhovnicesc; iar pe noi, cei aflaţi la vreme de strâmtoare, neîncetat ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, sufletele noastre se bucură, când îţi cântă ţie unele ca acestea:
Bucură-te, cărare a bucuriei;
Bucură-te, adiere a veşniciei;
Bucură-te, cel ce izvorăşti apele harului;
Bucură-te, cel ce ai pecetluit gura balaurului;
Bucură-te, primăvara sfinţeniei, ce alungi iarna din gând;
Bucură-te, strălucire ce luminezi întunericul cel adânc;
Bucură-te, cel ce încurci gândurile celor păcătoşi;
Bucură-te, cel ce bucuri inima celor credincioşi;
Bucură-te, sprijin al dreptmăritorilor;
Bucură-te, nimicitorul ereziilor;
Bucură-te, căderea defăimătorilor;
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor!
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 8-lea

Străine minuni părinte, izvorăsc din mila ta cea mare şi îi ridică pe cei aflaţi în dureri. De aceea, şi la Sfânta ta Mânăstire, fără încetare soseşte mulţime de lume, cerând vindecarea şi izbăvirea de boli şi cântându-ţi neîncetat: Aliluia!

Icosul al 8-lea
Liman izbăvitor, în insula Eghina, este Mânăstirea ta, Sfinte. Aici, sufletele monahilor le-ai condus duhovniceşte spre mântuire şi Ie-ai îndreptat cu înţelepciune spre Hristos. Pentru aceasta, neîncetat se vor ruga către tine zicând:
Bucură-te, a minţii sfântă Iucrare;
Bucură-te, ocean de răbdare;
Bucură-te, chip viu al smereniei;
Bucură-te, tezaur sfânt al curăţiei:
Bucură-te, candelă a purităţii şi chivot al nepătimirii;
Bucură-te, locaş al virtuţilor şi sanctuar al cumpătării;
Bucură-te, că spre Dumnezeu conduci Mânăstirea ta;
Bucură-te, că toată puterea şi râvna, ţi-ai pus pentru ea.
Bucură-te, al Eghinei strălucit veghetor;
Bucură-te, că degrab'credincioşilor le dai ajutor;
Bucură-te, că pre mulţi din pericole i-ai salvat;
Bucură-te, că pe amăgitorul, în prăpastia cea adâncă l-ai aruncat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 9-lea

Pline de har sfânt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaşte. Mirul ce izvorăşte din ele bine înmiresmează, nu doar Sfânta ta Mânăstire, ci şi întrega insulă a Eghinei, sfinţindu-i pe aceia care nu încetează a striga către tine: Aliluia!

Icosul al 9-lea
Izvorâtoare de har sunt Sfintele tale Moaşte şi de bogate daruri cereşti. Mulţime de bolnavi sunt vindecaţi şi cei slăbănogi îndreptaţi. De aceea şi noi, împreună cu dânşii, strigăm unele ca acestea:
Bucură-te, scăldătoarea vindecărilor;
Bucură-te, dezlegarea suferinţelor;
Bucură-te, cel ce degrabă alergi în ajutor;
Bucură-te, că în vis sau în chip tainic te arăţi tuturor;
Bucură-te, fântână ce părintească iubire izvorăşti;
Bucură-te, liman al bucuriei sufleteşti;
Bucură-te, că de îngrozitorul cancer, pe mulţi i-ai vindecat;
Bucură-te, că demonilor rană de mult plâns le-ai dat;
Bucură-te, cel ce vanitatea înţelepciunii lumeşti ai îngenunchiat;
Bucură-te, că în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat;
Bucură-te, podoaba de mult preţ a Ierarhilor;
Bucură-te, cel ce luminezi mintea neştiutorilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 10-lea

Ajutor şi acoperitor te numesc toţi credincioşii, care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Căci  dintre cei ce te-au chemat cu credinţă, nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. De aceea, toţi cu bucurie cântă: Aliluia!

Icosul al 10-lea
Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni, purtătorule de Dumnezeu. Iar tu şi celor de departe, degrabă le-ai venit în ajutor salvându-i de pericole şi de necazuri. De aceea, către tine aleargă zicând:
Bucură-te, că Mare ai fost numit între părinţi;
Bucură-te, că loc de cinste ai între Sfinţi;
Bucură-te, că la fel cu cei de demult eşti lăudat;
Bucură-te, că între Sfinţii părinţi ai fost încununat;
Bucură-te, triumf al credinţei, zid de apărare al creştinilor;
Bucură-te, izvor al harului, ruşinarea necredincioşilor;
Bucură-te, cel ce ne descoperi slava adevărului;
Bucură-te, cel ce pecetluieşti gura păcătosului;
Bucură-te, bucuria şi puterea credincioşilor;
Bucură-te, sprijinul şi întărirea sufletelor;
Bucură-te, cel prin care Hristos se slăveşte;
Bucură-te, cel prin care diavolul se stârpeşte;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 11-lea

Imne de mulţumire nenumărate, îţi înălţăm ţie, părinte, noi cei izbăviţi sub acoperământul tău. Căci în toate necazurile noastre, degrabă ai venit să ne alungi tristeţea. De aceea, cu ajutorul tău, îl slăvim pe Hristos strigând: Aliluia!

Icosul al 11-lea
Ai ars zelul demonilor cu flăcările minunilor tale şi cu osârdie ai venit în ajutorul credincioşilor. În suferinţe grele le-ai stins durerea şi i-ai vindecat de mulţime de boli. Pentru aceea, cu evlavie rostesc unele ca acestea:
Bucură-te, vindecătorul bolnavilor;
Bucură-te, spaima demonilor;
Bucură-te, că pe cei chinuiţi de friguri i-ai vindecat;
Bucură-te, că pe slăbănogi i-ai îndreptat;
Bucură-te, cel ce ai înmulţit apa fântânii secate;
Bucură-te, că ai binecuvântat Eghina, cu rugăciuni neîncetate;
Bucură-te, că prin tine, mila lui Dumnezeu se arată;
Bucură-te, cel ce seceta ai oprit şi ai dat ploaie bogată;
Bucură-te, izvorul harului nesecat;
Bucură-te, stea care pe toţi i-a luminat;
Bucură-te, cel ce al Mânăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat;
Bucură-te, că de la monahii imne auzi neîncetat;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 12-1ea

Harul Mângâietorului, cu bogăţie se revarsă prin Sfintele tale Moaşte. Şi asemenea unui izvor nesecat, adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul:Aliluia!

Icosul al 12-lea
Cântând împreună cu Cetele cele Îngereşti imnul Treimii Celei Întreit Sfinte, priveşte dintru înălţime şi spre noi păcătoşii şi cu milostivirea ta cea mare, nu înceta să ne ajuţi, pe cei ce cu credinţă, strigăm către tine unele ca acestea:
Bucură-te, fiu al Silivriei;
Bucură-te, slava Bisericii;
Bucură-te, mândria Eghinei;
Bucură-te, păzitorul Eladei;
Bucură-te, chip şi model de cucernic Ierarh;
Bucură-te, pavăză şi scăpare pentru orice monah;
Bucură-te, Luceafărul cel nou al Bisericii;
Bucură-te, darul prin care se întăresc cucernicii;
Bucură-te, cel prin care patimile se curăţesc;
Bucură-te, că prin tine pe Dumnezeu îl slăvesc; .
Bucură-te, apărător neobosit al credincioşilor;
Bucură-te, grabnic mijlocitor către Creator;
Bucură-te, Sfinte Ierarhie Nectarie, mare făcătorule de minuni!

Condacul al 13-lea

O, Preabunule părinte, luminătorul Ortodocşilor, Ierarhule al lui Hristos, Nectarie! Stând în faţa Tronului lui Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre infierea harului. Căci neîncetat către Mântuitorul strigăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)


"O Prea Sfinte şi întru tot lăudate mare făcătorule de minuni, părinte Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii, robii tăi, căci către tine, ca la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător, prea minunat stăpân, şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie. Vezi, Sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră, vezi bubele sufletelor şi ale trupurilor noastre, ne rugăm ţie, Sf. Nectarie, grăbeşte-te de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre şi nu ne trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, căci ştim, Sfinte al lui Dumnezeu, că şi după mutarea ta din viaţa aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ţi s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat într-ajutor şi nu l-ai auzit sau cine, în dureri fiind, şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa? Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm, să ne vii în ajutor. Ştim, oh, alesule Ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut nouă, doctori fără de arginţi arătându-te, nu cunoaştem nici suferinţă şi nici durere pe care tu să nu le poţi alina. Nu cunoaştem nicio boală căreia tu să nu-i poţi aduce tămăduire, dar mai mult decât atât, nu numai că ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau că nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat să se întărească în credinţă şi în răbdare şi să ia plată de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să te rogi pentru noi lui Hristos Dumnezeu, cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale, cele jertfelnice, ci te-a ascultat şi te-a-ntărit şi te-a primit în cereştile locaşuri. Către acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi cu rugăciunile tale şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să binecuvântăm pe Dumnezeu, cel în Treime lăudat, (de aici se cântă) totdeauna, acum şi pururea şi-n vecii vecilor. Amin!"